Μελέτη «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς & Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

 

Αξιολόγηση ιστοκόμβων και ηλεκτρονικών υπηρεσιώνΟι στόχοι του έργου (2006-2007) είναι η παρουσίαση της  υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 1ου και 2ου βαθμού (Νομαρχίες και Δήμοι), η επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η αποτύπωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων και του επιπέδου ωρίμανσης/ετοιμότητας των Περιφερειών και των ΟΤΑ για την εισαγωγή νέων έργων ΤΠΕ.

 

Η εκπόνηση της μελέτης βασίστηκε κυρίως σε σειρά ερευνών πεδίου με ερωτηματολόγια αλλά και σε εκτενή έρευνα γραφείου και διαδικτύου. Συγκεκριμένα η Μελέτη βασίστηκε σε 6 επιμέρους έρευνες πεδίου με διακριτά ερωτηματολόγια για την αποτύπωση της κατάστασης στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ στους εξής τομείς:

 

 

Πίνακας: Ποσοτικά στοιχεία ερευνών πεδίου

Έρευνα Πληθυσμός Δείγμα Απόκριση Βαθμός απόκρισης
1 1.104 238 58 24,37%
2 1.104 359 233 64,90%
3 1.104 359 235 65,46%
4 1.104 359 249 69,36%
5 Μ/Υ* 1636 1576 96,33%
6 1.104 359 305 84,96%

*Μ/Υ: Μη υπολογίσιμο.

 

Οι έρευνες πεδίου απευθύνθηκαν απογραφικά στις 13 Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών, καθώς και στις 57 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και δειγματοληπτικά στους ΟΤΑ α’ βαθμού (1034 Δήμοι και Κοινότητες). Το δειγματοληπτικό πλάνο έλαβε υπόψη του τρεις παραμέτρους στρωματοποίησης, ώστε τα αποτελέσματα που προκύπτουν να είναι αντιπροσωπευτικά ως προς τις 13 περιφέρειες της χώρας, ως προς τον πληθυσμό του ΟΤΑ αλλά και ως προς το μέγεθος του ΟΤΑ, με βάση τον αριθμό υπαλλήλων του.

Επιπρόσθετα, διεξήχθη εκτενή έρευνα διαδικτύου και γραφείου στις υπάρχουσες πηγές, ως εξής:

 

 

Τα παραδοτέα προϊόντα του έργου ήταν τα εξής:

Π1: Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα.- Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών
Π2: Έκθεση αναφοράς για τις εφαρμογές και τα συστήματα οργανωτικής υποστήριξης (back-office) των φορέων περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης
Π3: Έκθεση αναφοράς για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρέχονται από τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Π4: Έρευνα για τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειών και των ΟΤΑ στη χρήση ΤΠΕ
Π5: Επισκόπηση διεθνούς περιβάλλοντος - Καταγραφή και αξιολόγηση Βέλτιστων πρακτικών
Π6: Έκθεση αναφοράς με την αποτύπωση του επιπέδου ωρίμανσης/ ετοιμότητας των Περιφερειών και των ΟΤΑ για την εισαγωγή νέων έργων ΤΠΕ
Π7: Τελική έκθεση – Δημιουργία σύνοψης αποτελεσμάτων της μελέτης (Executive summary)
Π8: Βάση Δεδομένων.

 

Η μελέτη διεξήχθη για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (http://www.observatory.gr). Μπορείτε να κατεβάσετε τις μελέτες του έργου από εδώ http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=399&return=183