Επιχειρησιακή και επιχειρηματική στρατηγική (Corporate & Business Strategy)

 

  1. Μελέτη των τάσεων και ευκαιριών της αγοράς και εκπόνηση στρατηγικών επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων δράσης.
  2. Μελέτες έρευνες αγοράς, σκοπιμότητας / βιωσιμότητας
  3. Αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδίων δράσης και εντοπισμός σημείων προς αναθεώρηση και βελτίωση.
  4. Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικών.
  5. Στρατηγικός σχεδιασμός αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων των διαρθρωτικών ταμείων.   

 

Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων (Corporate Restructuring) και Εταιρική Εξυγίανση (Corporate Recovery)


Υπηρεσίες σε οργανισμούς και επιχειρήσεις η απόδοση των οποίων έχει επηρεαστεί αρνητικά από χρηματοοικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα, με κύριο στόχο τη διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης, τη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας, την αναμόρφωση των δραστηριοτήτων, καθώς και την αναχρηματοδότηση και δημιουργία μιας σταθερής βάσης για συνεχή μελλοντική ανάπτυξη. Υπηρεσίες Εταιρικής Αναδιάρθρωσης όπως:

 

  1. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εξυγίανσης Δραστηριοτήτων (Turnaround Planning & Implementation)
  2. Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση (Financial Restructuring)
  3. Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίου Δανείων (Impaired Loan Advisory)
  4. Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης (Cash Management)
  5. Απεμπλοκή από Μη Αποδοτικές Δραστηριότητες (Exit Strategies)

 

Οργανωτικός σχεδιασμός


Υπηρεσίες ανάλυσης οργανωτικού σχεδιασμού και οργανωσιακής κουλτούρας, σχεδιασμός και ανασχεδιασμός οργανωτικής δομής και θέσεων εργασίας με σκοπό την ευθυγράμμιση των οργανισμών και επιχειρήσεων με τις επιταγές του επιχειρηματικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και της στρατηγικής της επιχείρησης.

 

Σχεδιασμός και υποστήριξη διεθνοποίησης δραστηριοτήτων


Με ουσιαστική παρουσία και εμπειρία με θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις πλέον σε 10 χώρες (Λουξεμβούργο, Κύπρος, Τσεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, FYROM, Bahrain, Τουρκία, Κροατία, Βοσνία) εκτός από την Ελλάδα, η euroconsultants είναι ο ιδανικός εταίρος υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων στο δρόμο εισόδου στις αγορές των χωρών αυτών και των περιοχών επιρροής τους.