Μελέτη Αναδιοργάνωσης και Ανάπτυξη Μηχανισμών και Υπηρεσιών E-Government του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικήςΗ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ εκπόνησε (2004) τη Μελέτη αναδιοργάνωσης & ανασχεδιασμού των διαδικασιών του Υπουργείου για την ανάπτυξη του εσωτερικού μηχανισμού υποστήριξης των υπηρεσιών e-government, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες παρακολούθησης της εύρυθμης διαχείρισης της αλλαγής (change management) στο οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο του Υπουργείου. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου η εταιρία ανέλαβε την ανάπτυξη λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government) του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε επίπεδο Τεχνικού Δελτίου για την υποβολή πρότασης και ένταξης στο Μέτρο 2.2. του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ 2000-20006, καθώς επίσης και την εκπόνηση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου.