ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GOVERNMENT CONSULTING

1.        Τμήμα Διεθνών Έργων

 
 
 
-

Τεχνική Βοήθεια προς τρίτες χώρες

Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας σε τρίτες χώρες που χρηματοδοτούνται από διεθνείς δωρητές (ΕΕ, EIB, WORLDBANK, SIDA, κ.α.)

 
-
Επιστημονική υποστήριξη θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Χρηματοδότηση έργων και επιστημονικών μελετών Γενικών Διευθύνσεων ΕΕ

 
-

Τεχνική βοήθεια προς νέα κράτη-μέλη της ΕΕ

Σχεδιασμός, προετοιμασία και υλοποίηση έργων, α οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή το Ταμείο Συνοχής

 

2.        Τμήμα Ευρωπαϊκών Έργων Καινοτομίας & Τεχνολογίας

 
-

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας σε κράτη-μέλη

Σχεδιασμός και υλοποίηση  έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, όπως H2020,  ΕΤΠΑ, EUREKA

 
-

Προώθηση της καινοτομίας σε τρίτες χώρες

Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων καινοτομίας μέσω των προγραμμάτων της EuropeAid και άλλων δωρητών

 
-
Στήριξη υποδομών τεχνολογίας

Ανάπτυξη μοντέλων σχεδιασμού και μεταφορά τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό και λειτουργία θερμοκοιτίδων, τεχνολογικών πάρκων και άλλων έργων τεχνολογίας & καινοτομίας σε αναπτυγμένες ή λιγότερο αναπτυγμένες χώρες

 

3.        Τμήμα Δημοσίων Έργων

 
 
-

Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής ΕΣΠΑ-ΣΕΣ

Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων / Έργων Δημόσιων Φορέων 

 
-
Αναδιοργάνωση Δημοσίου

Στρατηγικός – Επιχειρησιακός σχεδιασμός, αναδιοργάνωση Οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

 
-
Αξιοποίηση ακινήτων Δημοσίου

Χρηματοοικονομικές συμβουλές για την αξιοποίηση ακινήτων δημοσίου, επενδυτικών σχεδίων στους τομείς τουρισμού & επιχειρηματικών υποδομών

 
-
Υποστήριξη προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

Τεχνική Βοήθεια σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Διασυνοριακά Διμερή (CBCInterreg), Πολυμερή (Adriatic, BlackSea, MED-ENPI), Διαπεριφερειακά και Διακρατικά  (MED, Interreg IVC, SEE, Interact)

 
-
Υποστήριξη ενεργειών δημοσιότητας
Υλοποίηση έργων δημοσιότητας