Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για το Έργο «Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργική Περιοχή Μεταφορών – Επικοινωνιών & Λειτουργική Περιοχή Υγεία, Δημόσια Υγιεινή & Κοινωνική Πρόνοια»

 

ΚΤΠ ΑΕΤο έργο (2006-2009) αφορούσε στις υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης , ο οποίος συνεπικουρεί την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) και τον Κύριο του Έργου (Υπουργεία Μεταφορών & Επικοινωνιών καθώς και Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας) στην οργάνωση, διαχείριση και συντονισμό των έργων πληροφοριακών συστημάτων και e-government που υλοποιούνται για τις Νομαρχίες της χώρας (έργα για τις 2 συγκεκριμένες λειτουργικές περιοχές αξίας Μ€7,5), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους όσον αφορά στο σχεδιασμό, στο χρονικό προγραμματισμό, στις τεχνικές προδιαγραφές, στην ποιότητα, στη διαχείριση των κινδύνων, στο κόστος και στα αναμενόμενα οφέλη.

 

H έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του Έργου απαιτεί μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες διαχείρισης και παρακολούθησης του κυρίως έργου. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών ο Σύμβουλος παρέχει υποστήριξη στην ΚτΠ ΑΕ σε θέματα τεχνικά/ οικονομικά, οργανωτικά και διαχειριστικά, εκπόνησης μελετών και παροχής εμπειρογνωμοσύνης. Ο Σύμβουλος υποστηρίζει τις εργασίες διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης, με παροχή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των απαραίτητων υποδομών και εργαλείων, υπό τη μορφή συνολικής υπηρεσίας. Επιπρόσθετα από τις υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης οι εργασίες του Συμβούλου περιελάμβαναν και την εκπόνηση μελετών: Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας και Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων και των εγκαταστάσεών τους.