Εδαφική - Διασυνοριακή Συνεργασία

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (European Territorial Cooperation) αποτελεί στόχο της Πολιτικής Συνοχής και παρέχει ένα πλαίσιο για τις ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διαφορετικά κράτη μέλη, καθώς και κοινές δράσεις για την εξεύρεση κοινών λύσεων για κοινά προβλήματα.


Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, κατανοώντας πλήρως ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες ξεπερνούν όλο και περισσότερο τα εθνικά/περιφερειακά σύνορα και απαιτούν κοινή, συνεργατική δράση στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο συνεργάζεται με Δημόσιους Οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,  προσφέροντας υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης διακρατικών έργων. Στόχος είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με την ανάπτυξη κοινών τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών, η διεθνική συνεργασία που αποσκοπεί στην επίτευξη ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης, καθώς και η διαπεριφερειακή συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών.

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι υποστηρίζουν :

 • Το σχεδιασμό προτάσεων και Σχεδίων Δράσης για νέες καινοτόμες δραστηριότητες
 • Το συντονισμό και διαχείριση των έργων
 • Την εκπόνηση μελετών, ερευνών και αξιολογήσεων
 • Την οργάνωση ενεργειών διάδοσης και προβολής με έμφαση στα αποτελέσματα των έργων και Καλών Πρακτικών

Παράλληλα, η ΕΥΡΩΣΥΜΟΒΥΛΟΙ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς
το Υπουργείο Οικονομίας και τις Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, οι οποίες ενδεικτικά έγκεινται σε :
 • Στρατηγικό σχεδιασμό και κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων δημοσιότητας διασυνοριακών προγραμμάτων
Ενδεικτικά Εργα
 • Προετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αδριατικής – Ιονίου 2014-2020
 • Τεχνική Υποστήριξη της ΕΥΔ  Interreg για το σχεδιασμό των προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013 και Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg ΙΙΙ για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων Ελλάδα – ΠΓΔΜ και  Ελλάδα – Κύπρος της περιόδου 2000-2006
 • Εξωτερικός Οικονομικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Συντονισμού για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην υλοποίηση του Προγράμματος INTERREG IVC - Έργο CIVPRO
 • Συλλογή και ανάλυση στοιχείων λειτουργίας λιμένων Θεσσαλονίκης και Πατρών και διερεύνηση αναγκών παραγωγικών συντελεστών και παρόχων μεταφορικού έργου των περιοχών επιρροής των λιμένων (Backgrounds / MED)» Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
 • 'Railroad Areas Reclaim-RARE’, INTERREG III B CADSES - Ε.Ε. – Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B CADSES
 • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου: «Διαπεριφερειακή συνεργασία για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων χωροταξικού σχεδιασμού του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) - PROGRESDEC», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III C South» 
 • Διάγνωση και Ανάλυση των Δυνάμεων και Αδυναμιών και η Εφαρμογή ενός συστήματος Δεικτών για τον Μεσογειακό χώρο MED (2007-2013)
 • TECNOMAN Perspectives INTERREG III B /CADSES

ΕΠΑΦΕΣ

Θέμις ΚοκορότσικοςΑλέκα Αλευρίδου   email me
Διευθύντρια
Θεσσαλονίκη
phone me 2310 804000
  Πελατολόγιο
Office Locator
Κάντε κλικ για να δείτε τα γραφεία μας σε όλο το κόσμο