Βρέθηκαν 105 εγγραφές, εμφανίζονται από 7 έως 12.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Επόμενη Τελευταία
08-11-2017
Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
08-11-2017
Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : 28.03.2018 και ώρα 17:00
10-10-2017
Επιχειρούμε Έξω
10-10-2017
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μεταποιητικών μικρομεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση τη εξωστρέφειας τους, τη συμμετοχή τους σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.
10-10-2017
Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
10-10-2017
Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη
09-10-2017
Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 / ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.4.4
09-10-2017
Στόχος του μέτρου είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 18/01/18 ώρα 14:00
09-10-2017
Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4
09-10-2017
Στόχος των μέτρων είναι :
- η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας και ιδίως των ΜΜΕ
- η προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και της ενίσχυσης των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και της προώθησης της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας
09-10-2017
Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
09-10-2017
Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ στηρίζει τις παρακάτω δράσεις


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί