Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ( 15/02/2016 )

ΔHMOΣIEYΘHKE στις 11/02/2016 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 , συνολικής χρηματοδότησης 70.000.000€ (∆ημόσια ∆απάνη). Το πρόγραμμα αφορά επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και απασχολούν προσωπικό κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 ή διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 και  απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Με το πρόγραμμα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν  τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών, υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (11/02/2016) 
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στους διαδικτυακούς τόπους www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis από 29/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 17/05/2016.

Επισυναπτόμενο αρχείοΠερισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί