Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές ( 15/02/2016 )

ΔHMOΣIEYΘHKE στις 11/02/2016 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 , συνολικής χρηματοδότησης 130.000.000€ (∆ημόσια ∆απάνη). Το πρόγραμμα αφορά επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι τις 31/12/2015 ή νέες επιχειρήσεις οπι οποίες έχουν συσταθεί με΄χρι τις 31/12/2105

Με το πρόγραμμα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν  τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 200.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών, υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (11/02/2016) 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στους διαδικτυακούς τόπους www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis από 07/04/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/05/2016.

Επισυναπτόμενο αρχείοΠερισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί