Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( 15/02/2016 )

ΔHMOΣIEYΘHKE στις 11/02/2016 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 , συνολικής χρηματοδότησης 50.000.000€. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€. Το ποσό των 25.000 € μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία δύο  (2)  δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει   έως  40.000 €,  ενώ για συνεργασία τριών  (3)  ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση. 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στους διαδικτυακούς τόπους www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis από 08/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/04/2016.

Επισυναπτόμενο αρχείοΠερισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί