"Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" ( 13/10/2016 )

Η δράση έχει ως βασικό της στόχο την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ και Ερευνητικούς Οργανισμούς (Τρόφιμα, ΠΔΒ, Κατασκευές, Logistics, Ενέργεια, Περιβάλλον, ΤΠΕ, Υγεία)

Συνολικός Προϋπολογισμός :
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 280.000.000€ -θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων
Συνολικός Π/Υ Α' Κύκλου (Δημόσια Δαπάνη) 126.000.000€

Ύψος Επένδυσης:
Από 200.000€ έως 2.000.000€ υπό προϋποθέσεις

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 
Από 25% έως 100% (ανάλογα την  κατηγορία παρέμβασης, την επιλέξιμη δραστηριότητα, τον χαρακτηρισμό ενότητας εργασίας και το μέγεθος επιχείρησης)

Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014:
1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, - Άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014:
    Δαπάνες προσωπικού
    Δαπάνες παγίων
    Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους
    Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
2. Δραστηριότητες καινοτομίας, μόνο για ΜΜΕ - Άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014:
    Δαπάνες καινοτομίας: δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, δαπάνες απόσπασης προσωπικού  υψηλής ειδίκευσης, δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, μόνο για ΜΜΕ- Άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014:
    Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις:  δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση.

Επισυναπτόμενο αρχείο


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί