Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - Καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" ( 10/10/2016 )

Καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ"
Ιδιαίτερη ενίσχυση νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω αυξημένων παροχών
Συνολικός Προϋπολογισμός :150.000.000€
Ύψος Επένδυσης: Από 50.000€ έως 100.000.000€ (το ελάχιστο ποσό είναι ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης) Είδη ενίσχυσης: Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση (έως 70% του ΧΠΕ), επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση μισθολογικού κόστους
Επιλέξιμες Δαπάνες
1.Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
2.Άυλα στοιχεία ενεργητικού
3.Μισθολογικό κόστος (αυτοτελώς)
4.Λοιπές δαπάνες (Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις: δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση)
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/11/2016


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί