Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - Καθεστώς "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους" ( 10/10/2016 )

Καθεστώς "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους"
Δημιουργία ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων
Συνολικός Προϋπολογισμός : 150.000.000€
Ύψος Επένδυσης: Από 20.000.000 έως 100.000.000€
Είδη ενίσχυσης: Παγιοποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ, επιτάχυνση αδειοδότησης
Επιλέξιμες Δαπάνες- Μόνο Ενσώματες Δαπάνες
1.Αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων,
2.Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών
3.Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων μηχανημάτων
4.Αγορά μεταφορικών μέσων
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 28/04/2017


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί