Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - Καθεστώς "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" ( 10/10/2016 )

Καθεστώς "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού"
Ταχεία ένταξη επιχειρήσεων κάθε τύπου, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων για μηχανολογικό εξοπλισμό
Συνολικός Προϋπολογισμός : 100.000.000€
Ύψος Επένδυσης: Από 50.000€ έως 100.000.000€ (το ελάχιστο ποσό είναι ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης) Είδη ενίσχυσης: Μόνο φοροαπαλλαγή
Επιλέξιμες Δαπάνες
1.Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: κτηριακά, αγορά παγίων επιχείρησης, εξοπλισμός, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
2.Άυλα στοιχεία ενεργητικού: μεταφορά τεχνολογίας, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 28/04/2017


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί