Νεοφυής Επιχειρηματικότητα δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων Β' Κύκλος ( 04/11/2016 )

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσκλησης 4ο Τρίμηνο 2016
Δικαιούχοι: Άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας
Συνολικός Π/Υ 48.000.000€
Ύψος Επένδυσης: Από 5.000€ έως 60.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 100%
Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματική τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)
2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης)
3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
4. Αποσβέσεις παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
5. Αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
6. Προμήθεια αναλωσίμων
7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί