Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας ( 31/10/2016 )

Η δράση έχει ως στόχο την ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση της δημιουργίας και ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων επιχειρήσεων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών. Η δημιουργία Συστάδων (clusters), ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης όσο και για την καταπολέμηση του κατακερματισμού των επιχειρηματικών και ερευνητικών δυνάμεων της χώρας και της αδυναμίας σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή. Δικαιούχοι: Συνεργατικοί σχηματισμοί επιχειρηματικών ή/και ερευνητικών δραστηριοτήτων (clusters) που δημιουργούν νέες νησίδες εξειδίκευσης έντασης γνώσης για την ελληνική οικονομία, με παγκόσμια επιφάνεια, αποτελούμενοι από υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜμΕ, Συνδέσμους / Φορείς Εκπροσώπησης Επιχειρηματικών Κλάδων, Τεχνολογικούς κ.α. φορείς, Ερευνητικά Κέντρα / Ινστιτούτα / ΑΕΙ
Συνολικός Π/Υ 45.000.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: Η συνολική δημόσια δαπάνη για τη λειτουργία των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας δεν υπερβαίνει το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία χορηγείται η ενίσχυση και για τις υποδομές κυμαίνεται από 55‐ 65% ανάλογα με την κατηγορία περιφέρειας. Για μη καινοτομικές δράσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί