Αναβάθμιση εταιριών Franchising ( 01/11/2016 )

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων Μικρο Μεσαίων Επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους.
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσκλησης 1ο Τρίμηνο 2017
Δικαιούχοι: Εταιρίες franchising και ο Σύνδεσμος Franchise Της Ελλάδος
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 25.000.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 40% και υπό προϋποθέσεις 50%
Επιλέξιμες Δαπάνες
1)Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
2)Μηχανήματα και εξοπλισμό
3)Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
4)Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
5)Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
6)Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
7)Μεταφορικά μέσα
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί