Σύγχρονη Μεταποίηση - Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές ( 28/02/2017 )

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ με απώτερο σκοπό:
 • τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικές Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και
• την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασική επιλογή για τον παραγωγικό προσανατολισμό της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσκλησης 1ο Τρίμηνο 2017
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες ή υπό‐σύσταση επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που εμπίπτουν στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 40.000.000€
Ύψος Επένδυσης: Από 250.000€ έως 3.000.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: Από 20% έως 55% σύμφωνα με τον ΧΠΕ (ανάλογα την Περιφέρεια, την κατηγορία της Δαπάνης, τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης κ.α.)   Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (μόνο για αρχική επένδυση)
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικό – Τεχνικές Ειδικές Εγκαταστάσεις (μόνο για αρχική επένδυση)
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης & ελέγχου ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (μόνο για αρχική επένδυση)
4. Επενδυτικές δαπάνες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης
5. Δαπάνες αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνών, τεχνογνωσίας
6. Τεχνική/Συμβουλευτική Υποστήριξη (συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των επιχειρήσεων)
7. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις
8. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση & ιδιαίτερα μειονεκτική θέση


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί