Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές- Β' Κύκλος ( 28/02/2017 )

Η δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των 8 τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους Δικαιούχοι: Άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 140.000.000€
Ύψος Επένδυσης: Από 15.000€ έως 200.000€ (δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους …..)
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 40% και υπό προϋποθέσεις 50%
Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3. Άυλες Δαπάνες
4. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί