Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας –Επιχειρηματική Επανεκκίνηση ( 28/02/2017 )

Η Δράση αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσκλησης 4ο Τρίμηνο 2017.
Δικαιούχοι: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 45 ετών, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση, στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας και οι οποίοι στο παρελθόν: • συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ή • διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη): 35.000.000€
Ύψος Επένδυσης: Από 15.000€ έως 60.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 60%
Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Ήλεκτρο -μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός
2. Κτιριακές Παρεμβάσεις - Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
3. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας)
4. Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού – εργαστηριακού εξοπλισμού
5. Λειτουργικές δαπάνες
6. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
7. Δαπάνες προβολής και συμμετοχής σε εκθέσεις
8. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
9. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
10. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας
11. Ενέργειες πράσινης ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας
12. Δαπάνες εφαρμογών ΤΠΕ - ψηφιακής οικονομίας.


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί