Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών (Τεχνοβλαστοί Start up‐ Spin‐off / Spin‐out) ( 28/02/2017 )

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ΑΕΙ /ΤΕΙ/ Ερευνητικά Κέντρα /Επιχειρήσεις, ερευνητές των ανωτέρω φορέων, καθώς και ανεξάρτητους ιδιώτες ερευνητές με ανάγκη υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίηση/εμπορευματοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσκλησης 1ο Τρίμηνο 2017
Δικαιούχοι: Συνεργατικοί σχηματισμοί επιχειρηματικών ή/και ερευνητικών δραστηριοτήτων (clusters) που δημιουργούν νέες νησίδες εξειδίκευσης έντασης γνώσης για την ελληνική οικονομία, με παγκόσμια επιφάνεια, αποτελούμενοι από υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜμΕ, Συνδέσμους / Φορείς Εκπροσώπησης Επιχειρηματικών Κλάδων, Τεχνολογικούς κ.α. φορείς, Ερευνητικά Κέντρα / Ινστιτούτα / ΑΕΙ
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 35.000.000€
Επιλέξιμες Δαπάνες
1. κόστος ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης
2. μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων και διερεύνησης της αγοράς, με έμφαση στην τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και την αναζήτηση κεφαλαιακής υποστήριξης
3. έρευνα κι ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος, μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας
4. υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, καθώς και ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων
5. ενέργειες διασύνδεσης με δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες στην Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό, ενέργειες προβολής/διάχυσης προϊόντων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και εκθέσεις
6. κόστος και νομική υποστήριξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης και κατάρτιση φακέλου‐ υποβολή‐ επικύρωση‐ προστασία‐ συνδρομές διατήρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί