Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ( 28/02/2017 )

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στον κλάδο των Χημικών – Πολυμερών Υλικών
Προκήρυξη 16/01/17 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με 2 τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές κλήσεις με ΚΑΔ 20 & 22 στην ΑΜΘ
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 2.000.000€
Ύψος Επένδυσης Από 50.000€ έως 400.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης Από 50% έως 80% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης
Επιλέξιμες Δαπάνες
Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014 (Άρθ. 25)
α) Δαπάνες προσωπικού β) Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και κτίρια: γ) Δαπάνες προς τρίτους δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου ε) Μελέτες σκοπιμότητας
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014 (Άρθ. 28)
α) Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό. β) Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό. γ) Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στην καινοτομία.


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί