Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) ( 28/02/2017 )

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσκλησης 1ο Τρίμηνο 2017
Δικαιούχοι: ΜΜΕ επιχειρήσεις στους κλάδους: Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 50.000.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης 40% και υπό προϋποθέσεις 50%
Επιλέξιμες Δαπάνες
1) Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας (εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452)
2) Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία (web sites, e‐shops, mobile portals, mobile apps, ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors), ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α), αξιοποίηση υποδομών cloud για την διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων, αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος, συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ., ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της) επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.),
3) Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων
4) Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής, στρατηγική Διανομή), Πληροφορίες, Διαχείριση Αποθεμάτων, Ροή μετρητών (Cash‐Flow))


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί