Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Β' Κύκλος ( 08/06/2017 )

Η δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι: Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Άνεργοι και φυσικά πρόσωπα, που ασκούν συναφή με την ειδικότητα τους επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη): 80.000.000€
Ύψος Επένδυσης: Από 5.000€ έως 25.000€ (για ένα δικαιούχο) Από 5.000€ έως 40.000€ (για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων) Από 5.000€ έως 50.000€ (για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων)
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 100%
Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Λειτουργικές (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)
2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
3. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
4. Προμήθεια αναλωσίμων
5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι τη συμπλήρωση 1 ΕΜΕ
7. Aποσβέσεις παγίων /χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
8. Αγορά/ χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί