Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων ( 10/10/2017 )

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.
Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.
Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Πρόσκλησης: Αναμένεται να προκηρυχτεί μέσα στον Οκτώβριο
Δικαιούχοι: Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις καταλυμάτων, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 120.000.000€
Ύψος Επένδυσης Από 25.000€ έως 400.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης 45% και υπό προϋποθέσεις 50%
Επιλέξιμες Δαπάνες
1) Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
2) Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
3) Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
4) Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
5) Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
6) Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
7) Μεταφορικά μέσα
8) Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί