ΜΕΤΡΟ 3.1.8 Υγεία και Ασφάλεια ΜΕΤΡΟ 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους ( 09/10/2017 )

Στόχος των μέτρων είναι:
- Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας και της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας.
- Η Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της μεταφοράς γνώσης
Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους,
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 3.000.000€ για το Μέτρο 3.1.8 Και 2.250.000€ γα το Μέτρο 4.2.4
Ύψος Επένδυσης Από 2.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης Από 30% έως 85% (ανάλογα του μεγέθους των επιχειρήσεων, της χωροθέτησης των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» και αν οι Πράξεις σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας)
Επιλέξιμες Δαπάνες
Για το Μέτρο 3.1.8 : Ενέργεια 1 - Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών Ενέργεια 2 - Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών Ενέργεια 3 - Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών Ενέργεια 4 - Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών
Για το Μέτρο 4.1.20: Ενέργεια 1 - Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους Ενέργεια 2 - Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους Ενέργεια 3 - Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός Ενέργεια 4 - Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας: Ενέργεια 5 - Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης Ενέργεια 6 - Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί