Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ( 09/10/2017 )

Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ στηρίζει δράσεις που στοχεύουν: α) στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία, συγκεκριμένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής· β) στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης· γ) στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: Από 02/10/2017 έως την ανάκληση της παρούσας από την ΕΥΔΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με αιτιολογημένη απόφαση Δικαιούχοι: α) Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν β) Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 10.000.000€
Ύψος Επένδυσης Έως 600.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης Από 30% έως 100%, ανάλογα το μέγεθος των επιχειρήσεων, εάν οι Πράξεις υλοποιούνται στα "Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά"
Επιλέξιμες Δαπάνες α) Δαπάνες προσωπικού. β) Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων γ) Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κ.λ.π) δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα. ε) Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί