Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 / ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.4.4 ( 09/10/2017 )

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) 50.000.000€
Ύψος Επένδυσης Από 20.000€ έως 8.000.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης Από 30% έως 100% (ανάλογα της χωροθέτησης των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» και της κατηγορίας του δικαιούχου)
Επιλέξιμες Δαπάνες 1. Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων υπό προϋποθέσεις 2. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της πράξης 3. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης μέχρι 100.000 € 4. Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων 5. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι), κλπ. 6. Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους 7. Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κλπ). 8. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφορά. 9. Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 10. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη που τυχόν απαιτούνται για τη συσκευασία των προϊόντων της μονάδας, με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας. 11. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 12. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού 13. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 14. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης και αποθηκών 15. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας. 16. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας. 17. Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων. 18. . Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη. 19. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων 20. Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και χρησιμοποιείται στην Πράξη, είναι επιλέξιμη εφόσον αυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου. 21. Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται. 22. Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος. 23. Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Πράξης, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με άλλο τρόπο και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας. 24. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας. 25. Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης 26. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί