Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων ( 08/11/2017 )

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : 28.03.2018 και ώρα 17:00
Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ
Δικαιούχοι: Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις καταλυμάτων, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση
Συνολικός Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη): 120.000.000€
Ύψος Επένδυσης: Από 25.000€ έως 400.000€
Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 45% και υπό προϋποθέσεις 50%
Επιλέξιμες Δαπάνες
1) Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
2)Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
3)Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
4)Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
5)Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
6)Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
7)Μεταφορικά μέσα
8)Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ενημερωτικό Φυλλάδιο _Euroconsultants


Περισσότερα


RSS
τοhttp://www.espa.gr/_layouts/Miscellaneous/RSSFeeds.aspx?List=news&Language=el&Days=30&Items=20 δεν μπορεί να βρεθεί
τοhttp://www.makthes.gr/index.php?module=news&theme=rss δεν μπορεί να βρεθεί