Πολιτική Ποιότητας
Διαχείριση Ποιότητας
Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής όλο το φάσμα των υπηρεσιών της. Το Σύστημα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 από την DQS (IQ-NET).
ISO 9001/2008